BEZPARTYJNI

Przesyłam deklaracją programową z celami statutowymi formacji BEZPARTYJNI oraz kluczowe postanowienia Statutu dot. organizacji, a także druk do zbierania podpisów poparcia pod rejestracją BEZPARTYJNI (mogą się podpisywać osoby z całej Polski). Zarejestrowanie Bezpartyjni jako partii politycznej traktujemy jedynie jako stworzenie narzędzia, które pozwoli nam uniknąć mającej miejsce w Polsce jawnej dyskryminacji ruchów obywatelskich oraz stworzyć płaszczyznę do faktycznego i realnego udziału w życiu politycznym bezpartyjnych obywateli.
Z poważaniem
Wojciech Papis

 

Osoby tworzące Zarząd Bezpartyjnych: Pan Paweł Dulski (ponad sto tysięcy podpisów zebranych w wyborach parlamentarnych 2019 r.) pl.wikipedia.org pl.wikipedia.org
Pan Piotr Bakun (67 tysięcy podpisów zebranych w wyborach na prezydenta RP) www.facebook.com www.facebook.com
Pan Zbigniew Witaszek ( struktury po byłej Samoobronie)
Pan Krzysztof Karcz z Krakowa
Wojciech Papis – spinający projekt pl-pl.facebook.com pl-pl.facebook.com

Statut: I
POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1
1. Bezpartyjni jest partią polityczną, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 marca 2018 r. W SPRAWIE OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU USTAWY O PARTIACH POLITYCZNYCH Dz. U. 2018 poz. 580), zwanej dalej ustawą o partiach politycznych, innych ustaw stanowiących o funkcjonowaniu partii politycznych oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej także Statutem.
2. Siedzibą Bezpartyjni jest m.st. Warszawa.
3. Bezpartyjni działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, gdzie może także ustanawiać swoje zagraniczne przedstawicielstwa.
4. Bezpartyjni może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, zrzeszających partie polityczne i organizacje o podobnych założeniach programowych oraz może współpracować z takimi partiami i organizacjami, w tym również działającymi na terenie innych krajów.
5. Bezpartyjni posiada osobowość prawną.
6. Nazwa i symbole Bezpartyjni podlegają ochronie prawnej.
7. Bezpartyjni ma prawo do używania odznak, legitymacji, pieczęci, barw, symboli i znaków graficznych na zasadach określonych Statutem. Symbolem Bezpartyjni jest znak graficzny, którego wzór znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Statutu.
8. Bezpartyjni opiera swą działalność na pracy społecznej członków, może także do prowadzenia swych spraw zatrudniać pracowników.
II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA § 2
1. Celem Bezpartyjni jest przeprowadzenie w polskim systemie politycznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym takich zmian, które przyczynią się do rozwoju demokratycznego państwa prawa, obrony jego interesów narodowych oraz podnoszenia poziomu cywilizacyjnego i dobrobytu Polaków, a w szczególności: a) wspieranie bezpartyjnych obywateli polskich oraz umożliwienie im kandydowania do parlamentu krajowego i Europejskiego z list Bezpartyjni, b) zmiana obowiązującej obecnie ordynacji wyborczej w wyborach do Sejmu oraz do rad jednostek samorządu terytorialnego na ordynację większościową, c) proponowanie zmian w prawie poprawiających funkcjonowaniem organów państwa i samorządów oraz partii politycznych, d) propagowanie etyki i uczciwości w życiu publicznym, e) wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia każdego referendum – po spełnieniu ustawowych wymogów - i respektowania przez władze wyrażonej w nim woli obywateli, f) znaczące obniżenie liczby wymaganych do przeprowadzenia referendum podpisów poparcia obywateli oraz likwidacja frekwencyjnego progu ważności referendum, g) przeprowadzenie takich reform wymiaru sprawiedliwości, które faktycznie zapewnią obywatelom poczucie sprawiedliwości, h) osiągnięcie przez nasz kraj porównywalnej z państwami wysoko rozwiniętymi wartości PKB przypadającej na 1 mieszkańca oraz likwidacja niczym nie uzasadnionych dysproporcji w dochodach funkcjonariuszy państwowych oraz samorządowych i pozostałych obywateli RP, i) zapewnienie edukacji i wychowania zgodnego z tradycyjnymi wartościami, respektowanymi w Polsce od stuleci i skutecznej opieki zdrowotnej, a także – obrony interesów narodowych naszego kraju, j) budowa społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości, k) działanie na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych, monitoring prawidłowości funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, l) wprowadzenie niższych podatków.

Deklaracja programowa:
Celem Bezpartyjni jest przeprowadzenie w polskim systemie politycznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym takich zmian, które przyczynią się do rozwoju demokratycznego państwa prawa, obrony jego interesów narodowych oraz podnoszenia poziomu cywilizacyjnego i dobrobytu Polaków, a w szczególności: a) wspieranie bezpartyjnych obywateli oraz umożliwienie im kandydowania do parlamentu krajowego i Europejskiego z list Bezpartyjni, b) zmiana obowiązującej obecnie ordynacji wyborczej w wyborach do Sejmu oraz do sejmików województw na ordynację większościową, c) poprawa funkcjonowaniem organów państwa , samorządów oraz partii politycznych, d) propagowanie respektowania etyki i uczciwości w życiu publicznym, e) wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia każdego referendum – po spełnieniu ustawowych wymogów i respektowanie przez władze wyrażonej w nim woli obywateli, f) znaczące obniżenie liczby wymaganych do przeprowadzenia referendum podpisów poparcia obywateli oraz likwidacja frekwencyjnego progu ważności referendum, g) przeprowadzenie takich reform wymiaru sprawiedliwości, które faktycznie zapewnią obywatelom poczucie sprawiedliwości, h ) osiągnięcie przez nasz kraj porównywalnej z państwami wysoko rozwiniętymi wartości PKB przypadającej na 1 mieszkańca oraz likwidacja niczym nie uzasadnionych dysproporcji w dochodach funkcjonariuszy państwowych oraz samorządowych i pozostałych obywateli RP, i) zapewnienie edukacji i wychowania zgodnego z tradycyjnymi wartościami, respektowanymi w Polsce od stuleci i skutecznej opieki zdrowotnej, a także – obrony interesów narodowych naszego kraju, j) budowa społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości, k) działanie na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych, monitoring prawidłowości funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w tym obserwacja i rejestracja rozpraw i posiedzeń sądów. l) wprowadzimy – w okręgach jednomandatowych - równe, powszechne i bezpośrednie wybory sędziów Sądu Najwyższego oraz prezesów sądów pozostałych szczebli, gdzie kandydować będą mogli wszyscy czynni sędziowie. m) zniesiemy podatek PIT i CIT i wprowadzimy podatek przychodowy, płacony powszechnie również przez korporacje zagraniczne n) wprowadzimy możliwość odwoływania parlamentarzystów w czasie kadencji w drodze referendum o) wspieranie i obrona niezależności samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, zwłaszcza gminnego i wojewódzkiego p) wspieranie i rozwój samorządu gospodarczego, przekazanie znaczących kompetencji administracyjnych.

Pobierz PDF


Drukuj