Historia

Sześć wieków historii KKK

Najstarsza historyczna zapiska odnosząca się do dziejów krakowskiej gildii kupieckiej pochodzi z 1410 r. W księdze radzieckiej miasta Krakowa czytamy: "Działo się we wtorek nazajutrz po świętym Macieju niedzieli trzeciej postu roku 1410. Starsi kupców wybrani przez rajców, roku jak wyżej. Mikołaj Gemelich, przysiągł, Wenyng Marcin, Jorge Schiler przysiągł, Piotr Kaldherberg, przysiągł, Jerzy Morsztyn, przysiągł, Paweł Homan przysiągł."

Następuje przysięga tychże starszych kupiectwa: "Przysięgamy Bogu, że w tej sprawie do której jesteśmy wybrani, to jest prawa kupieckiego, pożytku i korzyści, wiernie patrzeć i działać chcemy wedle najlepszego naszego rozumienia i w żadnej mierze ani miłością ani niechęcią nie damy się kierować i na żadne wykroczenia w temże nie dozwalać, o nich będziemy rajcom donosić i nie chcemy żadnych układów zawierać bez wiedzy rady i jej woli".

h lada kkkKongregacja skupiła najbardziej zamożnych kupców handlujących suknem, miedzią, ołowiem itd. Przynależność do Kongregacji była dla kupców obowiązkowa. Członkiem tej Korporacji był również Jan Kopernik, występujący w latach 1422 - 1447 w Krakowie jako bogaty kupiec. Synem Jana Kopernika był Mikołaj, ojciec sławnego i genialnego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Ów Mikołaj Kopernik - senior pojawił się po raz pierwszy w Krakowie w 1447 r. jako kupiec hurtownik. Trudnił się handlem miedzią węgierską, którą następnie sprzedawał do Gdańska. I jego również można uważać za członka Kongregacji.

Podstawowym zadaniem Kongregacji była obrona i popieranie kupieckich interesów. Kongregacja spełniała też funkcje obyczajowe i towarzyskie. Na czele Kongregacji stali starsi wybierani (zatwierdzani)przez radę miejską. Wśród znanych nam z XV w. dziesięciu starszych Kongregacji na szczególną uwagę zasługują przedstawiciele dwóch znakomitych krakowskich rodzin mieszczańskich: Morsztynów i Wierzynków. W drukowanych u schyłku XIX i na początku XX w. corocznych sprawozdaniach Kongregacji, powielano rutynową formułę: "Kongregacja Kupiecka stołecznego królewskiego miasta Krakowa, założona za panowania Władysława Jagiełły, króla polskiego w r. 1410 przez Jerzego Morsteina, kupca i rajcę krakowskiego".

h relikwiarz kkkAktywność Kongregacji nie ograniczała się jedynie do problemów ekonomicznych i zawodowych. Kongregacja była związkiem kupców chrześcijańskich i przez cały okres jej funkcjonowania działała również na płaszczyźnie religijnej. Od 1775 r. Konfraternia Kupiecka przejęła w bezpośrednią administrację kościół św. Barbary. W 1907 r. zaczął się ukazywać dwutygodnik "Kupiec Polski". Krakowska Kongregacja Kupiecka angażowała się także w inicjatywy o charakterze narodowym. Liczni członkowie Kongregacji położyli znaczące zasługi w walce o niepodległość Polski. W okresie I wojny światowej kupcy skupieni w Kongregacji wsparli inicjatywę legionową. I tak ogólne zgromadzenie Kongregacji podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty 5000 koron "na sprawienie ciepłej bielizny dla legionistów". Dar ten przekazano Naczelnemu Komitetowi Narodowemu. Członkowie Kongregacji wspomagali też fundusz legionowy datkami i ofiarami. Przedstawiciele krakowskich rodzin kupieckich znaleźli się również w pierwszych szeregach walczących o wolność żołnierzy polskich formacji legionowych, w Armii Błękitnej gen. Józefa Hellera itd. W latach 1918 - 1939 Krakowska Kongregacja Kupiecka, działając w warunkach odrodzonej państwowości polskiej, poszerzyła znacznie swój stan posiadania, wzbogacając się o oddziały terenowe, rozbudowując struktury organizacyjne i zwiększając liczbę członków. Od 1925 r. zaczął się ponownie ukazywać "Kupiec Polski". II wojna światowa i okupacja niemiecka na ziemiach polskich spowodowały przerwę w działalności Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Wznowiła ona swoje funkcjonowanie już 1.02.1945 r., obejmując zasięgiem miasto i powiat Kraków. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej nie dane było rozwinąć się i umocnić w nowej rzeczywistości powojennej Polski. 8.12.1949 r. zorganizowano po raz ostatni bardzo skromne obchody "Święta Kupca". Krakowska Kongregacja Kupiecka zamarła na okres 40 lat, a prywatny handel wtłoczony w ramy gospodarki planowej ledwo wegetował.

Przemiany zaszłe w Polsce po 1989 r., zwycięstwo opozycji demokratycznej i upadek komunizmu, umożliwiły reaktywowanie Kongregacji. Rozpoczął się żmudny proces odbudowy gospodarki rynkowej opartej na indywidualnej przedsiębiorczości. Zapoczątkowana została wielka praca zmierzająca do odnowienia tradycyjnych wartości i zasad kupieckich. 21.10.1989 r. powołano ponownie Krakowską Kongregację Kupiecką jako federację autonomicznych związków branżowych handlu: rolno-spożywczego, handlu przemysłowego, gastronomii, usług i spółek oraz placów targowych. Pierwszym Prezesem Rady Kongregacji po jej reaktywowaniu został Mieczysław Banaś, znany krakowski restaurator i kupiec. W następnych kadencjach Kongregacją kierowali: Jan Okoński, ponownie Mieczysław BanaśWojciech Wojtowicz oraz aktualnie Wiesław Jopek. Kongregacja znalazła siedzibę w budynku przy ul. Garbarskiej 14. Powrócono do starego godła Kongregacji: kogi z rozpiętymi żaglami, jako symbolu wielkości kupiectwa krakowskiego i dążenia do odbudowy dawnego znaczenia handlowego Krakowa. Najwyższym organem władz Kongregacji jest Walne Zgromadzenie KKK zwoływane raz na cztery lata, zaś co roku odbywają się zebrania sprawozdawcze. Walne Zgromadzenie wybiera członków Rady Kongregacji, Prezesa Rady, Komisję Rewizyjną oraz Koleżeński Sąd Kupiecki. Rada Kongregacji wybiera Zarząd, który kieruje bieżącą działalnością Kongregacji. Krakowska Kongregacja Kupiecka Oddziały Terenowe posiada w: BrzeskuLimanowejMyślenicachProszowicach.