Konsultacje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji następujące projekty:
https://link.freshmail.mx/c/r6lurv67a9/tnomkfg9pf
ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Numer z wykazu: UD286)


Opis projektodawcy:
• Projekt ma na celu podjęcie kompleksowych działań, zarówno na gruncie prawa karnego, jak i przez ingerencję w stosunki cywilnoprawne, ukierunkowanych na zlikwidowanie zjawiska udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim. Projekt przewiduje m.in.:
1) Zmiany przepisów Kodeksu Cywilnego regulujących umowę pożyczki - zmiany te mają na celu wzmocnienie ochrony osoby fizycznej, zawierającej umowę o świadczenie pieniężne niepozostającą w bezpośrednim związku z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą lub zawodową, do której nie ma zastosowania ustawa o kredycie konsumenckim, przed obciążaniem jej nadmiernie wysokimi pozaodsetkowymi kosztami związanymi z udzieleniem świadczenia pieniężnego. Projekt wprowadza wzór pozwalający określić maksymalną wysokość kosztów pozaodsetkowych, tj. 20%.
2) Zmiany przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego mające na celu wzmocnienie pozycji procesowej osób biorących pożyczki – w tym zakresie proponowane zmiany obejmują wprowadzenie dodatkowego wymogu, aby oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji złożone w odrębnym akcie notarialnym, zawierało wskazanie stosunku prawnego, w związku z którym dłużnik poddaje się egzekucji, datę powstania zobowiązania dłużnika, jego treść, a w przypadku zobowiązań z umów wzajemnych – dodatkowo oświadczenie wierzyciela z terminem jego wykonania.
3) W zakresie ustawy o kredycie konsumenckim projekt przewiduje obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz wprowadzenie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi. Ponadto zakłada się, że instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej a jej minimalny kapitał zakładowy wynosi 1 000 000 zł.
4) W przypadku zakupów ratalnych, których okres spłaty wyniesie 12 miesięcy, maksymalny limit dodatkowych opłat zostanie ustalony na 20 proc. kwoty pożyczki w skali roku. Restrykcyjne zasady będą również obowiązywać przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty, czyli chwilówek. Limit dodatkowych opłat w przypadku „chwilówek” zostanie radykalnie ograniczony do 20 proc. kwoty pożyczki w skali roku.
5) Mając na celu wyeliminowanie zjawiska jakim jest tzw. rolowanie kredytu przez pośredników, projekt przewiduje nadanie nowego brzmienia art. 36c ustawy o kredycie konsumenckim, zgodnie z którym, wskazane w tym przepisie parametry obliczeń w przypadku udzielenia kolejnych kredytów (całkowita kwota kredytu oraz pozaodsetkowe koszty kredytu) będą dotyczyły kolejnych kredytów udzielanych w okresie 120 dni od dnia wypłaty pierwszego z kredytów, zarówno przez pierwotnego kredytodawcę, jak i przez podmioty z nim powiązane.
6) Proponuje się także wprowadzić w art. 115 § 25 Kodeksu Karnego definicję legalną „innych niż odsetki kosztów udzielenia świadczenia pieniężnego”, co będzie istotne w zakresie oceny karalności czynu, o którym mowa w art. 304 § 2 tej ustawy. W efekcie możliwe będzie wyliczenie kwoty żądanych od pokrzywdzonego kosztów pozaodsetkowych i porównanie jej z całkowitymi kosztami udzielenia świadczenia żądanymi z tytułu udzielenia świadczenia pieniężnego.
Najnowsza wersja Projektu (z 15 listopada br.) została udostępniona w zakładce „Komisja Prawnicza”. Projekt obejmuje następujące dokumenty:
- Projekt ustawy – „KP - MS - projekt ustawy.doc”;
- Uzasadnienie – „KP - MS - Uzasadnienie.doc”;
- Ocena Skutków Regulacji – „KP - MS - OSR.doc”;
- Projekt rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowego zakresu, formy i terminów przekazywania przez instytucję pożyczkową kwartalnego i rocznego sprawozdania z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego – „KP - MS - projekt aktu wykonawczego nr 1.doc”;
- Projekt rozporządzenia w sprawie określenia terminów wnoszenia, wysokości i sposobu obliczania opłat, sposobu i terminów rozliczania należności z tytułu opłat oraz wzoru informacji o dokonaniu wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego – „KP - MS - projekt aktu wykonawczego nr 2.doc”. "
LINK DO PROJEKTU (https://link.freshmail.mx/c/yglrj4063u/tnomkfg9pf)
uwagi, wnioski i komentarze można nadsyłać
dodnia 01.12.2021 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
OBSERWUJ NAS
https://link.freshmail.mx/c/to44kwrvv1/tnomkfg9pf https://link.freshmail.mx/c/13i0q3egom/tnomkfg9pf https://link.freshmail.mx/c/ke6cfun7fc/tnomkfg9pf
Jeśli nie chcesz więcej otrzymywać naszych biuletynów, kliknij wypisz się (https://link.freshmail.mx/r/tnomkfg9pf/yq5qnngncs), aby zrezygnować.
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
tel. 22 123 70 70, fax 22 123 70 71